Nytt og oppdatert regelverk i KF Infoserie

Flere viktige lovendringer trådte i kraft 1. januar 2020, blant annet en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten og endringer i varslingsregelverket. I tillegg trådte nye og endrede avtaler i kraft, blant annet en ny pensjonsavtale. I KF Infoserie finner du nytt og oppdatert avtale- og regelverk for kommunal sektor.

Lovendringer fra 1. januar

 

Aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 ble fra nyttår styrket og utvidet, og redegjørelsesplikten i § 26 a fikk ny ordlyd. Arbeidsgivere som er omfattet av aktivitetsplikten skal blant annet redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Økonomibestemmelsene i kommuneloven 2018 trådte i kraft 1. januar. Det gjorde også nye forskrifter til disse bestemmelsene. Samtidig ble kommuneloven § 14-7 bokstav f om årsberetningene endret, som en del av lovarbeidet med å styrke arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Enkelte endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A har også trådt i kraft. I tillegg er hensynet til et godt ytringsklima tatt inn i lovens formålsbestemmelse.

Fra nyttår er det et krav at kommunene må knytte til seg psykolog og ergoterapeut. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven medfører at dagens pasient- og brukerombud får en koordinerende rolle for alle ombudene. De fylkeskommunale tannhelsetjenestene blir omfattet av pasient- og brukerombudsordningen.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar. Loven erstatter havne- og farvannsloven fra 2009 og losloven fra 2014.  

1. januar trådte også den varslede reduseringen av eiendomsskatten i kraft, og fra og med skatteåret 2020 gjelder regler for en overgangsperiode som skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i kommuner som har slått seg sammen.

 

I KF Infoserie kan du lese mer om lovendringene, og se oppdatert lovverk og veiledning.

 

Ny pensjonsavtale

 

1. januar trådte den nye pensjonsavtalen for KS’ område i kraft, SGS 2020 Pensjonsordninger. Denne avtalen gjelder til 30. april 2020, og erstatter pensjonsreglene som tidligere var å finne i Hovedtariffavtalen. Som følge av den nye avtalen har KS skrevet et nytt kapittel om pensjon i Kommunenes Personalhåndbok. Kommunenes Personalhåndbok er en viktig støtte i personal- og arbeidsgiverspørsmål for ledere og ansatte i kommunen og fylkeskommunen.

 

Oppdatert Kommunenes Personalhåndbok (KS), med helt ny veiledning om pensjon og personvern finner du i KF Personal i KF Infoserie.

 

Særavtaler for KS’ område

 

Flere særavtaler for KS-området utløp i desember 2019, og er erstattet med nye avtaler. Det gjelder SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev, SGS 1030 Avlastere, SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager, og SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Flere av disse avtalene har fått oppdaterte satser.

Når det gjelder avtalen SFS 2305 Vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen, ble ikke KS og Legeforeningen enige om ny avtale. Innholdet i avtalen, inkludert de økonomiske satsene, videreføres dermed uendret. Uenigheten om tariffavtalen vil avgjøres av en sentral nemnd. Nemndsbehandling vil trolig skje til våren.

Både nye og gamle avtaler finner du i KF Personal i KF Infoserie.

 

Relevant informasjon for kommune og fylkeskommune

 

KF Infoserie er en digital informasjonstjeneste som gir tilgang til utvalgt regelverk, domsavgjørelser og veiledning som er relevant for ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor. Vi holder våre kunder oppdatert om endringer, og sikrer at arbeidsgiver og ansatte får med seg viktig rettsutvikling for sine områder. Våre kunder kan også melde seg på vårt månedlige nyhetsbrev.

KF Infoserie er delt inn i 9 fagområder:

Se siste nyhetsbrev fra KF Infoserie (lenker krever pålogging).

Har du spørsmål om KF Infoserie?

Ta kontakt