Lovkommentarer

Nyhetsvarsler om dine interesser

Støtte til en trygg kommunal forvaltning

1. oktober arrangerer vi faglig fredag med Jan F. Bernt

Meld deg på

KF Kommunal forvaltning inneholder alle kunnskapskildene kommunen trenger for trygg forvaltning, og er et unikt oppslagsverk for rådmann, rådmannens stab og saksbehandlere som alle forholder seg til reglene om vedtak, taushetsplikt, offentlighet og habilitet.

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

 • lovkommentarer til kommuneloven av Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå, lovkommentarer til forvaltningsloven av Siri Halvorsen og Kyrre Grimstad, og lovkommentarer til offentlighetsloven av Else Marie Moe
 • relevante rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser til de sentrale lovene:
  • kommuneloven
  • forvaltningsloven
  • offentlighetsloven
  • personopplysningsloven
  • arkivloven
 • relevant fagstoff fra offentlige organer og eksperter om temaer som habilitet, taushetsplikt, innsynsrett, saksbehandling, samspillet mellom folkevalgte og administrasjonen, enkeltvedtak og møteoffentlighet
 • nyttige maler og eksempler

Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson