Bidrar til samfunnets krav om åpenhet

Åpenhet om din habilitet

Ønsker du mer informasjon om Styrevervregister?

Ta kontakt

For kommuner, fylkeskommuner eller kommunale/fylkeskommunale foretak
Det er frivillig å bli med i Styrevervregisteret. Styrevervregisteret henter informasjon fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

77 % av alle kommuner har valgt å knytte seg til registeret og er åpne om folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

For deg som er folkevalgt eller leder i en kommune som er tilsluttet Styrevervregisteret
Det finnes allerede noen opplysninger om dine verv. Det gjelder verv som folkevalgt eller stilling i kommune, fylkeskommune eller kommunalt selskap, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Andre verv og interesser som du vurderer som relevante kan du selv legge inn.

Åpne Styrevervregisteret og logg inn med ID-porten.

Les personvernerklæringen her

Verv og økonomiske interesser omfatter alt som kan sette spørsmål ved din habilitet som folkevalgt eller ansatt – det vil si verv eller interesser som kan komme til å bli berørt av beslutninger i kommunen. Du må selv vurdere hva som kan være relevante forhold. Det kan være fast eiendom, eiendeler i ulike selskaper, aksjeeierskap, verv i en frivillig organisasjon eller lag som på et eller annet tidspunkt kan tenkes å søke om midler eller støtte fra kommunen. Videre kan det være styreverv i offentlig eller privat eide selskaper, i interesseorganisasjon eller lønnet arbeid / konsulentoppdrag som kommer i tillegg til verv eller ansettelse i kommunen.

Styrevervregisteret er åpent for alle

Alle innbyggere, presse og andre kan fritt åpne Styrevervregisteret og søke etter opplysninger. Du kan søke på personer, kommuner eller virksomheter.

Se styrevervregisteret her

Styrevervregisteret henter data fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Kommuneregisteret er et sentralt register for hele kommunesektoren. Registeret inneholder grunndata om kommunene og fylkeskommunene, navn på administrative og politiske ledere, adresser, e-postadresser og telefonnummer. Kommuneregisteret eies av KF, og driftes i samarbeid med KS.