• Pris: kr 125
  • Antall sider: 64
  • ISBN:9788244624091
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2020

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst tre måneders varsel før utløpstid.

Dersom avtalen ikke er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

Partene er enige om at en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan bringes inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022.

Bestill