Bestemmelser for kommunens leveranse av vann og avløp

Tekniske bestemmelser og Administrative bestemmelser er en nasjonal standard som kommunene kan bruke for å vedta forholdene rundt sin leveranse av vann- og avløpsanlegg.

Få tilgang til den digitale utgivelsen gjennom oppslagsverket i KF Plan og eiendom

  • Standard abonnementsvilkår er en regelmessig utgivelse fra Kommuneforlaget for kommunen, som eier av ledningsnettet for sanitæranlegg.

    Utgivelsen består av to deler:

    Administrative bestemmelser – som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold

    Tekniske bestemmelser – som fastlegger krav til teknisk utførelse.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent  ved tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vil­kårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter som forurensningsloven, plan- og bygningsloven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer, samt endringer i rettspraksis når det gjelder pkt. 3.14 om ansvarsforhold.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

Denne utgaven ble utgitt i 2017 og ble til gjennom et samarbeid mellom Kommuneforlaget, Fagrådet for våtrom, Moss kommune, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS og Rørentreprenørene Norge.

En rekke kommuner, offentlige instanser, private selskaper og organisasjoner har gitt verdifulle innspill gjennom høringsrunden.

Norsk Vann skriver på sine nettsider:

«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et godt grunnlag for kommunene til å kunne revidere sine abonnementsvilkår. Kommunene bør sende abonnementsvilkårene på høring til berørte organisasjoner som representerer abonnentene, i tråd med den prosessen som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. På denne måten sikrer kommunene at alle berørte parter får mulighet til å uttale seg. Abonnementsvilkårene bør deretter formelt forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres ovenfor abonnentene.»
Norsk Vann

Tekniske og administrative bestemmelser kan kjøpes hos Kommuneforlaget her: