KF Infoserie - mer kompakt, mer innhold!

KF Infoserie har i en årrekke vært kommunal sektors foretrukne oppslagsverk, med alltid oppdatert og relevant informasjon – samlet på ett sted. KF Infoserie vil endres fra 9 til 4 fagområder for en enda enklere og mer oversiktlig navigering. Resultatet blir en bedre og mer kompakt KF Infoserie!

Arbeidsgiverområdet

Tidligere har fagområdene KF Personal og KF HMS vært presentert enkeltvis. Nå samler vi innholdet i ett fagområde, KF Personal.

Kunder som har KF Personal vil automatisk få tilgang til innholdet i KF HMS, uten ekstra kostnad. 

Fram til 2023 vil du måtte veksle mellom fagområdene HMS og Personal, selv om du har tilgang til begge. I 2023, vil du finne begge under samme inngang.

Kommunal forvaltning 

I 2023 vil fagområdene KF Kommunal forvaltning, KF Økonomi og KF Plan og eiendom samles i ett fagområde, som vi vil kalle KF Kommunal forvaltning. 

Temaer under økonomistyring som du vil finne kilder og informasjon om er: 

 • regelverk om budsjett, regnskap og økonomistyring
 • informasjon til folkevalgte om kommuneøkonomi
 • regelverk og avgjørelser om eiendomsskatt

Kommunens rolle som samfunnsplanlegger er tett integrert med de andre styringsoppgavene. Innholdet i KF Plan og eiendom ligger nærmere overordnete styringsoppgaver enn de gjør tekniske oppgaver. Alle i ledergruppen får nå dette materialet tilgjengelig. 

Innholdet i KF Plan og eiendom er omfattende, og fagområdet vil bli tilgjengelig for kunder av Kommunal forvaltning, men blir ikke innlemmet under samme tak. Det betyr at du som bruker vil velge om du skal inn i KF Kommunal forvaltning eller KF Plan og eiendom. 

Hovedområdene i KF Plan og eiendom som du fortsatt vil finne i 2023: 

Kommunal planlegging av 

 • Friluftsliv  
 • Bygg og anlegg som skal brukes av innbyggere og næringsliv 
 • Klimatiltak og bærekraft 
 • Naturforvaltning 
 • Sikkerhet og beredskap 

Utøvelse av myndighet innenfor 

 • Forurensningstiltak og tilsyn 
 • Vann og avløp 
 • Renovasjon 

 

Oppvekstområdet

Tidligere har kommuner kjøpt fagområdene KF Barnehage, KF Barnevern og KF Skole enkeltvis. Nå samler vi innholdet i ett fagområde, KF Oppvekst. Kunder som tidligere har brukt ett fagområde vil nå få tilgang til alle de ovennevnte områdene.

I det nye fagområdet KF Oppvekst vil du som kunde finne mer veiledningsstoff om tverrfaglighet og flere temasider som hjelper deg å finne innhold på tvers av tjenesteområdene. 

Helse og omsorg

I dagens KF Helse og omsorg vil det ikke skje noen sammenslåinger. Strukturen vil være omtrent den samme som i dag, men med små forandring med tanke på temaer.  

Vi vil ha et større tematisk fokus for å lettere finne fram til de relevante dokumentene og vi vil få flere temasider, blant annet:

 • habilitering og rehabilitering
 • opphold på institusjon
 • hjemmetjenester
 • psykisk helse og rus
 • tvang
 • flyktninger
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • skoleskyss
 • tverrfaglig samarbeide
 • personvern
 • internkontroll