• Aktuelt
  • Tjenestebeskrivelser - enda viktigere med ny kommunelov

Tjenestebeskrivelser - enda viktigere med ny kommunelov

Forslag til ny kommunelov er ute på høring etter utvalget som har arbeidet med saken siden 2013 leverte sin innstilling til KMD i mars 2016. Den inneholder svært mye nytt og interessant, blant annet knyttet til informasjonsplikten.

«Utvalget foreslår derfor at det lovfestes en plikt for kommunene til å legge til rette for at alle kan få tilgang til den informasjonen kommunene gir om virksomheten sin», og «Utvalget mener det er viktig med en bestemmelse som pålegger kommunene en aktiv informasjonsplikt.», heter det i innstillingen.

Bakgrunnen for denne innskjerpingen, eller det sterkere fokuset, er blant annet utviklingen av internett og sosiale medier, som jo ikke var tilgjengelig da forrige lov ble vedtatt i 1992. Samtidig understreker utvalget at det stadig økende antall innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn også stiller større krav til informasjonen fra de ulike delene av kommunens virksomhet.

Med økt tilgjengelighet og større krav fra innbyggere og næringsliv til informasjon, blir det ikke mindre viktig at informasjonen er oppdatert og korrekt. Og det er ingen enkel oppgave. Aftenposten gjorde en opptelling i januar 2013 som viste at fra 1. januar det året var det 34 nye lover/lovendringer og 154 endringer i forskrifter som man måtte forholde seg til.

Men en ting er å ha oppdaterte tjenestebeskrivelser. En annen ting er å gjøre dem forståelige. Lover og forskrifter er ikke skrevet for lesning og forståelse av den vanlige innbygger. En sentral oppgave for kommunen er derfor å gjøre innbyggernes rettigheter og plikter lett forståelige, samtidig som de opprettholder sitt juridiske innhold. Med økt bruk av sosiale medier til både informasjon og kommunikasjon øker samtidig kravet til nøyaktighet.

Kommuner som benytter Nasjonal tjenestekatalog fra KF er trygge på at innbyggere til enhver tid har enkel tilgang til korrekt informasjon om kommunens tjenestetilbud.