• Aktuelt
  • Oppdatert regelverk fra 1. juli i KF Infoserie
Oppdatert regelverk fra 1. juli i KF Infoserie

Oppdatert regelverk fra 1. juli i KF Infoserie

Husk at det skjer mange lov- og forskriftsendringer 1. juli. Regelverket for kommunal sektor og en oppsummering av hva som er nytt finner du i KF Infoserie. Endringer i regelverket for skole- og barnehagesektoren trer hovedsakelig i kraft 1. august.

Viktige endringer er gjort i pasient- og brukerrettighetsloven, plan- og bygningsloven, internkontrollforskriften, og ny byggteknisk forskrift (TEK 17) trer i kraft 1. juli. Det samme gjelder avtalene ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis og ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene.

Med virkning fra 1. juli er arbeidstiden for avlastere regulert i egen forskrift. KS og organisasjonene jobber for å få på plass en særavtale om betaling for avlastere som faller inn under forskriftens virkeområde. (KS 2017)

1. juli ble også varslingsreglene i arbeidsmiljøloven endret. Varslingsreglene er tatt inn i et eget kapittel. KS Advokatene skriver om endringene: - Tilsynsmyndigheter har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker. Forbudet mot gjengjeldelse gjelder også for innleide arbeidstakere. Det er også innført minimumskrav til varslingsrutinenes innhold, hvor det blant annet skal fremgå av rutinen en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold. (KS Advokatene 2017)

Kommuneforlagets rutineforslag for varsling som er tilgjengelig i KF Infoserie, samt varslingskapitlene i KF HMS-håndbok og KF Lokal Personalhåndbok er oppdatert i tråd med nytt regelverk.

Du finner oppdatert regelverk og en oppsummering av alle viktige endringer i hvert fagområdet i KF Infoserie.