Møt Stig Mosleth
Stig Mosleth har jobbet som produktansvarlig i KF i 2 år og har ansvaret for helse og omsorgsproduktene til KF

Møt Stig Mosleth

Velferdsstaten vår er de neste tiårene under et stort press. Med kunnskap og erfaring om tjenestemottaker og deres situasjon kan teknologi bidra til både økt kvalitet og mer effektiv bruk av den arbeidskraften en kommune har tilgjengelig.

Hvor lenge har du jobbet i KF og hva gjør du?
Jeg har jobbet som produktansvarlig  i KF siden mai 2017. Her har jeg ansvaret for tre produkter innenfor Helse og omsorg.

Produktet FRYD er et system hvor hjemmetjenesten registrerer hvordan tiden blir brukt. Systemet skal hjelpe hjemmetjenesten til å bli mer effektive slik at de får mer tid å bruke på det som er viktig – TJENESTEMOTTAKER.  

I Hverdagsrehabilitering registrerer fysio/ergoterapeuten (eller andre) hvilke rehabiliteringstjenester tjenestemottaker får og hvilken fremgang og effekt behandlingen har over tid.

Det siste systemet er Heltidsmodellen som er et analyseverktøy som gir kommunen oversikt over hvor mange som jobber deltid og hvordan det er mulig å øke lønnsomhet for både kommunen, tjenestemottaker og ansatte ved å ha flere heltidsansatte.

I tillegg jobber jeg med bedrekommune.no som leverer rundt 30 innbyggerundersøkelser, og 10-FAKTOR som er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse utarbeidet i samarbeid med KS og professor Linda Lai.  

Fortell litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?
I det siste har jeg vært en del av et team som jobber med å utbedre rapportene i Heltidsmodellen. Rapportene blir enda mer nøyaktig slik at de gir et bedre beslutningsgrunnlag på hvor i virksomheten det blir brukt mest deltid.

Modellen viser sammenhengen mellom måten kommunen drifter bemanningen - opp mot regnskap og budsjett. Den kartlegger kostnader og gevinsten ved å etablere en heltidskultur, og gir kommunen mulighet til å simulere ulike senarioer.

Ved å involvere HR og økonomi i tillegg til enhetslederne i helse og omsorg under kartleggingen, bidrar modellen også med å skape felles forståelse på tvers av enhetene. Modellen danner videre et grunnlag for hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av deltid.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?
Oppgaven til en produktansvarlig er mange og varierte, derfor er denne jobben helt perfekt for meg. Jeg jobber med support og opplæring på produktene. Min kundepleie skjer både via telefonen og ved at jeg besøker kunden ute. I tillegg er produktutvikling en del av oppgavene, dette skjer i samhandling med kundene. Vi får innspill og forslag til hvilken vei vi bør gå, hva som bør endres og hva som mangler – helt gull i prosessen med å utvikle gode produkter som hjelper kommuner i deres digitaliseringsprosess.   

Det jeg liker aller best å jobbe med er produktutvikling, og spesielt Heltidsmodellen. Verktøyet er stort, krevende og kompleks -  noe som gjør det morsomt å jobbe med. Det gir meg glede og tilfredsstillelse i å lage noe som har en verdi for andre. Å redusere deltid gir tjenestemottaker færre mennesker å forholde seg til, noe jeg tror på sikt bidrar til høyere kvalitet på tjenesten.

Hva tenker du KF og du kan bidra med til kommunenes digitaliseringsprosess?
KF utvikler verktøy til kommunene og fylkeskommunene som gir effektiv datainnsamling, god datakvalitet og datadeling. Gevinsten for kommunen er en bedre tjenesteproduksjon. Ved å bruke våre produkter kan kommunene lettere digitalisere seg for fremtiden. Systemene skal bidra til at brukerne får bedre tjenester og en bedre hverdag, og kommunen sparer penger og blir mer effektiv. 

Mitt bidrag til dette er å snakke med og lytte til kundene og markedet, for å forstå hva kommunene har behov for. Dette tar jeg med meg tilbake, hvor vi enten kan bruke informasjonen til å lage nye produkter, eller vi kan tilpasse og gjøre våre eksisterende produkter enda bedre til behovet der ute.

Vi er her for kundene våre og gjør det vi kan for at de skal være fornøyde. De skal få de aller beste produktene på markedet - tilpasset deres behov, avslutter Stig.

P.S. KF tar med seg KF Heltidsmodellen til Arendal neste uke. 

https://www.kf.no/om-oss/aktuelt-fra-kommuneforlaget/kf-deltar-pa-arendalsuka-2019/

Videre lesning