• Aktuelt
  • Hvordan benytte data til strategisk styring

Hvordan benytte data til strategisk styring

Hvordan benytte dataene fra bedrekommune.no til strategisk styring?

Innsikt i tjenesten

Data fra bedrekommune.no gir først og fremst unik innsikt i hvordan brukerne opplever de kommunale tjenestene de har behov for. Dataene gir muligheter til å sammenlikne brukertilfredshet mellom kommunale enheter internt i kommunen og over tid, og til sammenlikning mellom kommuner.

Brukerdialog

Gjennomføring av brukerundersøkelser gir tjenesten et meget godt grunnlag for å gå i dialog med brukerne. Direkte brukerdialog vil være sentralt for å diskutere mulige forbedringstiltak og hvordan tjenestene kan tilpasses og utvikles. Gjennom denne dialogen vil tjenesten også kunne avklare forventninger rundt kvalitet og standarder ved tjenesten.

Resultatdialog og innvolvering

Dataene fra bedrekommune.no gir kommunene mulighet til å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling ved at tjenestene får tilbakemeldinger på sitt kvalitetsarbeid. Dataene fra brukerundersøkelser gir muligheter for involvering på alle nivåer i det kommunale beslutningssystemet, og er viktig når ønsket standard og kvalitet på tjenestene skal fastsettes.

Vurdering av oppnådde resultater sammenliknet mot vedtatt/planlagte resultater på opplevd kvalitet bør bli en del av den løpende resultatdialogen mellom rådmannen og den enkelte tjenesteleder, og inngå som et element i lederavtaler.

Kvalitetsforbedring

Resultater fra brukerundersøkelsene kan brukes til å sette mål på forbedring av tjenester basert på brukernes tilbakemeldinger. Nye tiltak iverksettes på bakgrunn av slike tilbakemeldinger, og disse danner i neste omgang grunnlag for evaluering av tjenesten.

Resultater fra brukerundersøkelser kan og bør brukes direkte inn i sentrale styringsdokumenter slik at man i større grad styrer på resultater og kvalitet og mindre på tiltak og penger.

Systematisk bruk av data fra brukerundersøkelser over tid vil også gi økt innsikt og bevisstgjøring om kvaliteten på egen tjenesteproduksjon, og gi et mer fundamentert beslutningsgrunnlag både politisk og administrativt. Dette kan også bidra til økt legitimitet om kommunal tjenesteproduksjon og de prioriteringer som gjøres.

 

Modell for bruk av data for Bedrekommune til strategisk styring.