Skap heltidskultur

Se hvilke fordeler flere heltidsansatte gir

Få en mer attraktiv arbeidsplass

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Heltidsmodellen hjelper dere å få oversikt over hvor mange som jobber deltid, og hvordan dere kan få økt kvalitet i tjenestene ved å ha flere heltidsansatte.


Godt beslutningsgrunnlag for endringer
I Heltidsmodellen legger dere inn informasjon om blant annet stillingsprosenter, vakter, timebruk, vikarer, ferier og sykefravær for hver enhet. Deretter kan dere se hvilke gevinster dere kan oppnå ved å endre på for eksempel stillingsprosenter og antall heltidsansatte.

Dette er noe av det Heltidsmodellen kan hjelpe dere med:

  • vurdere hvilke handlingsrom som finnes for å få flere heltidsstillinger, og hvordan det kan utnyttes
  • vise hvordan eventuelle endringer vil slå ut

  • synliggjøre nye måter å organisere døgnarbeid på

  • gi et beslutningsgrunnlag for videre arbeid, med tydeligere grafer og rapporter
  • gi en felles forståelse på tvers av roller og fra topp til bunn i organisasjonen

Synliggjør hvordan flere heltidsstillinger gir gevinst
Med flere heltidsstillinger vil dere oppnå gevinster:

  • større stabilitet for medarbeidere, ledere og avdelinger 
  • en mer attraktiv arbeidsplass 

  • mer forutsigbarhet og trygghet i hverdagen for tjenestemottakerne


Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt